O MSM GROUP

2 000 zamestnancov v 17 spoločnostiach v 5 štátoch.

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elektrotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technológií. V portfóliu našich služieb nájdete aj ďalšie aktivity ako predaj a autorizovaný servis nákladných automobilov TATRA, výrobu transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontajnerov. MSM GROUP zastrešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efektivity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastrešených značiek na čo najširšie trhy.

“Naša doba 
je veľkorysá. 
Využijeme túto 
historickú príležitosť 
a budeme hrdo 
a odvážne pokračovať 
v budovaní bezpečného 
a inteligentného 
sveta.”

Marian GOGA
CEO MSM GROUP

NAŠA MISIA A VÍZIA

Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov, našich ľudí a naše
komunity. Naša misia, vízia a hodnoty sú definičné pre naše podnikanie

Svet okolo nás sa stáva čoraz rýchlejší a nepredvídateľnejší. Demografické zmeny, globalizácia, migračné toky, zmeny prírodných podmienok a rastúca intenzita konfliktov vyúsťujú v prirodzenú snahu národov zabezpečiť svoju integritu a bezpečnosť. Unikátna kombinácia odborných znalostí a talentu ľudí v MSM GROUP ponúka špičkové riešenia a technológie meniacim sa potrebám a výzvam modernej spoločnosti.

Našou víziou je byť významnou a dôveryhodnou medzinárodnou skupinou, ktorej spoločnosti sa významnou mierou podieľajú na vybudovaní bezpečného sveta. Naším poslaním je poskytnúť zákazníkom špičkové, efektívne a bezpečné produkty, služby a riešenia, ktoré im pomôžu chrániť to, na čom im naozaj záleží.

Sme hrdí na úlohu, ktorú hráme vo svete.

NAŠE HODNOTY

Snažíme sa, aby naši ľudia týmito hodnotami žili. Vieme, že úspech
spoločnosti závisí na skutočnom zdieľaní týchto hodnôt.

Hodnoty skupiny MSM GROUP sú súborom základných spôsobov správania, komunikácie a postojov voči kolegom a zákazníkom. Priamo ovplyvňujú definovanie pracovných postupov a schopnosť efektívneho a úspešného fungovania spoločnosti. 

INTEGRITA A OTVORENOSŤ 
Čestnosť, poctivosť a úcta sú pre nás maximálne dôležité. Dbáme vždy na bezpečnosť práce. Sme stotožnení s filozofiou firmy a jej cieľmi. V dnešnej rýchlej dobe, musí spoločnosť stále a znovu objavovať samu seba a prichádzať s inováciami, aby svojim zákazníkom mohla ponúknuť tie najlepšie riešenia. Otvorený prístup, načúvanie všetkým zúčastneným stranám, vedie k neustálemu vyhodnocovanie súčasného stavu. Otvorené partnerstvo je dôležité pre úspešné a obojstranne prospešné vzťahy. Umožňuje každému spolupracovníkovi byť iniciatívny a tvorivý.

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA 
Naša budúcnosť závisí na tom, že budeme našim zákazníkom načúvať a pomáhať, aby sme prispeli k ich úspechu. Sme proaktívny a ľahko sa s nami obchoduje. Ponúkame odborné znalosti a praktické riešenia. Dodržiavame naše sľuby.

TRVALÝ RAST A VÝKON
Sme presvedčení, že sa vždy dá nájsť lepšie a efektívnejšie riešenie. Nikdy sa neuspokojíme se stereotypmi. Dlhodobé ambície našej spoločnosti závisí na trvalej spokojnosti zákazníkov a na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Toto však vyžaduje, aby sme na dennej báze usilovali o kvalitu, bezpečnosť a neustále zlepšovanie. Naši ľudia sú, vďaka svojej snahe o dokonalosť, o plnení spoločných záväzkov a vďaka svojmu zmyslu pre zodpovednosť, kľúčovým faktorom nášho úspechu. Rozvíjame firemnú kultúru, ktorá podporuje iniciatívu, zodpovednosť a vynikajúci výkon. Chceme sa vždy aktívne zapojiť do procesov a byť súčasťou úspešného tímu. Dávame našim zamestnancom možnosť rastu spolu s firmou.

REŠPEKT A DÔVERA
Rešpektujeme individualitu každého jedinca. Vytvárame prostredie dôvery, úcty a otvorenej komunikácie. Každý zamestnanec je dôležitý a zaslúži si úctu, ohľad a láskavý prístup. Dôvera umožňuje každému z nás vydať zo seba to najlepšie. Dôvera dodáva energiu, umožňuje spoluprácu aj samostatnosť. Je základom dlhodobých vzťahov ako vo vnútri spoločnosti, tak so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

LOAJÁLNOSŤ 
Jednáme vždy v záujme firmy a aktívne napĺňame jej stratégiu. Reprezentujeme firmu navonok ako úspešný podnik.